آزمون میان ترم اصول خدمات بهداشتی دکترای داروسازی

باطلاع دانشجویان عزیزرشته دکترای داروسازی می رساند :

آزمون میان ترم درس اصول خدمات بهداشتی درروزچهارشنبه به تاریخ چهاردهم آذرماه درهمان ساعت کلاسی (ابتدای کلاس) برگزار می گردد. آزمون 12سوال 0.25 نمره ای به مدت 12دقیقه وبه شکل پرکردن جای خالی یک کلمه می باشد.آزمون شامل سه فایل واژه ها ، نقش داروساز و نشانگرها هست .آزمون میان ترم حذفی نیست.

دوشنبه 5 آذر 1397