باطلاع دانشجویان عزیزرشته دکترای داروسازی می رساند :آزمون میان ترم درس اصول خدمات بهداشتی درروزچهارشنبه به تاریخ چهاردهم آذرماه درهمان ساعت کلاسی (ابتدای کلاس) برگزار می گردد. آزمون 12سوال 0.25 نمره ای به مدت 12دقیقه وبه شکل پرکردن جای خالی یک کلمه می... بیشتر