صفحه نخست: فایل های درسی

دانشجویان عزیز ! برای دانلود فایل ها روی فایل های آب کلیک کنید.
فایل های درس بهداشت وصنایع موادغذایی دریایی دکترای تخصصی بهداشت موادغذایی
1- ahdafe-dars 
2- slide-1-seafood
3- slide-2-sea-food
4-slide-3-sea-food 
5- slide-4-seafood 
6-slide-5-seafood 
7-slide-6-seafood
فایل های درس بهداشت وصنایع فراورده های گوشتی دکترای تخصصی بهداشت موادغذایی
1- 1ahdfe-dars
2- 2Amar
3- 3MEAT-SCIENCE
4- 4postmortem-changes
5- SAUSAGE-1 
6-  SAUSAGE-2
7- CASING
8- prime-cut
فایل های درس باکتری های پروبیوتیک کارشناسی ارشد صنایع غذایی 
1- ahdafe-dars
2- slide1 
3- slide2
4- peribiotics-st 
5- meyar-probiotics-st
6-ASARATE-MOFID 
7- Starter-Cultures-st
8- zendemani---st