صفحه نخست: فایل های درسی

دانشجویان عزیز ! برای دانلود فایل ها روی فایل های آب کلیک کنید.
فایل های درس بهداشت وصنایع موادغذایی دریایی دکترای تخصصی بهداشت موادغذایی
1- ahdafe-dars 
2- slide-1-seafood
فایل های درس بهداشت وصنایع فراورده های گوشتی دکترای تخصصی بهداشت موادغذایی
1- 1ahdfe-dars
2- 2Amar
فایل های درس باکتری های پروبیوتیک کارشناسی ارشد صنایع غذایی 
1- ahdafe-dars
2- slide1 
3- slide2